VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Committee ge nimmun insaafuverieh non haqqu hoadhaanan: Dr Shameem

14 Mar 2020

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ އަލީ ޝަމީމްވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުގެ 4 މެންބަރުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަން