VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Ujoora Survey Report (09 October 2019)

09 Oct 2019

މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުޑަކޮށް ދެވޭނެ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސާވޭއެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި