VOD VTV LIVE VFM 99

Ujoora Survey Report (09 October 2019)

މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުޑަކޮށް ދެވޭނެ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސާވޭއެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

09 Oct 2019

More to watch