VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

VIAge Runway anehkaaves record adhadhakah beynunkohfi

13 Jan 2020

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ ރަންވޭ އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ބޭނުންކޮށްފި އެވެ.