VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Madhu dhuvaskolhehge dhaurehgai gina masakkaiythakeh!

08 Dec 2019

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާވާލުމަށްފަހު މަޖިލިސް މެމްބަރުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.