VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Raees Nasheed ah faadu kiyumaabehey gothun JP Bayaan

02 Nov 2019

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރައްވާ ކަންކަމުގައި ފާޑުކިޔަނީ އެމަނިފާނު ގެންގުޅުއްވާ ދިވެހިންނާއި ބީރައްޓެހި އަދި ޤައުމާއި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލޭ މިންވަރަކަށް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާއި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.