VOD VTV LIVE VFM 99

Sovereign Fund Report (08 October 2019)

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ސަރުކާރުން ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ފައިސާ ދެއްކެނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑެއް އުފައްދަަވާފައި،،އެ ފަންޑުގައި މިމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރީ 181 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ،

09 Oct 2019

More to watch