VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Maarukeytu thakuge saafu thaahirukan huree kaaboa thakethi vikkeyfadha haal

06 Apr 2020

ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ހުރުމަކީ ދިރިހުރުމަށް ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ބޭނުންވާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތަކެވެ. ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރެވޭނީ ސިއްހީ ގޮތުން ރަގަޅު ޢާދަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ހުރެގެންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ސިއްހީގޮތުން ރަގަޅު ޢާދަތަކެއް ހިފެހެއްޓިގެންނެވެ.