VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

International Human Rights Day faahaga kuramun dhaairu Dhivehinge insaanee

14 Dec 2019

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޑިސެމްބަރު މަހެއްގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަހެވެ. މިއަހަރުވެސް މިދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދޭތޯ މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ ސުވާލެކެވެ.