VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

STO in 3rd quarter ge Maalee report nerun

29 Oct 2019

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ ސާފު ފައިދާ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި 95 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި،