VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

SDFC: Kudhi adhi medhu fantheege viyafaari thakuge ummeedhu

16 Nov 2019

އަބަދުވެސް ދިވެހިންނަށް އިވޭ އެއްވާހަކަ އަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މަސައްކަތްނުކުރާ ވާހައެވެ. އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް މުޅިން ބާކީކޮށް، ކުރިއެރުމަށް އެއްވެސް މަގެއް ނުފެއްނަ ވާހަކައެވެ. އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދިނުމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުންދިއައެވެ.