VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

flyme in jaaga akah edheythaa 7 aharu, adhives javaabeh nulibey

18 Mar 2020

ވީނިއުސްއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ފްލައިމީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަން، ޖާގަ ހޯދުމަށް 2013 އިން ފެށިގެން ވިލާ އެއާއިން ރަސްމީކޮށް އެދިފައިވާނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފްލައިމީގެ އެދުންތަކަށް މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ