VOD VTV LIVE VFM 99

Guest House Awards - News Report (29 Sept 2019)

ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، އެފާރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ނުވަ ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ދީފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން، ލީޑިންގ އިކޯ ފްރެންޑްލީ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ބ. މާޅޮހަށެވެ. ލީޑިންގ ޑައިވިން ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެޑްވެންޗަރ އައިލެންޑް އެވޯޑް އއ. ރަސްދޫއަށް ލިބިފައިވާއިރު، ލީޑިންގ ބިޒްނަސް އައިލެންޑް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ އއ. އުކުޅަހަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ލީޑިންގ ފިޝިންގ އެޑްވެންޗަރ އައިލެންޑް އެވޯޑް ވ. ކެޔޮދޫއަށް ލިބިފައިވާއިރު، ލީޑީންގ ކަނެކްޓިވިޓީ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ކ. މާފުށްޓަށެވެ. ލީޑީންގ ބީޗް އައިލެންޑް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ. އަދި ލީޑިންގ އޮތެންޓިކް ނޭޗަރ އައިލެންޑް ލިބިފައިވަނީ ބ. ފެހެންދުއަށެވެ.

30 Sep 2019

More to watch