VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Ranun Ranah, Thundun, Thundah thanfeezkurevijjenama Arani Budget eh hushahe

15 Nov 2019

ރަނުން ރަނަށް، ތުނޑުން ތުނޑަށް ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރެވިއްޖެނަމަ، ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރެވި އަރަނި ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.