VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Hiya mashroou'n flat ah edhunu meehunge dhiriulhumuge haalathu maadhamaa in

03 Dec 2019

"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މާދަމާއިން ފެށިގެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.